Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do informacij na enem mestu.
Vsebino kataloga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 96/2005).

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja